DISTANCES LĪGUMS - OFERTE PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI.

Šis līgums tiek slēgts starp Biedrību Artist Gives, Reģ. Nr. 50008296831, juridiskā adrese: Ūliha iela 130-26, Liepāja, Latvija un Filantropu, kas saņem piekļuvi Izpildītāja mājaslapā, kas ļauj noskatīties Izpildītāja piedāvātos Mākslinieku koncertus u.c. priekšnesumus tiešraidē (online) vai ierakstā.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Apmaksājot piekļuvi Pakalpojumam, kā noteikts zemāk, Jūs, Filantrops piekrītat visiem šī Līguma pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

1.2. Biedrība Artist Gives patur tiesības jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst šā Līguma noteikumus, kā ar Filantropu paziņojumu, tā arī bez iepriekšēja brīdinājuma (atkarībā no izmaiņu nozīmīguma). Spēkā esošā Līguma redakcija tiek publicēta Izpildītāja mājaslapā https://artist.gives. Servisa lietošanas turpinājums pēc jaunās Līguma redakcijas publikācijas tiek atzīts, pieņemot no Filantropa puses visus Līguma jaunās redakcijas noteikumus.

1.3. Izpildītāja pienākumi ir aprobežoti ar šo Līgumu. Izpildītāja pienākumos nav iekļauta Interneta pakalpojumu sniegšana Filantropam. Filantrops nodrošina piekļuvi Interneta tīklam par saviem līdzekļiem un patstāvīgi.

2. JĒDZIENI UN DEFINĪCIJAS

2.1. IZPILDĪTĀJS – Biedrība Artist Gives.

2.2. PAKALPOJUMS - Izpildītāja piedāvātie Mākslinieku koncerti u.c. pasākumi tiešraidē (online) vai ierakstā par atlīdzību, daļa no kuras tiek novirzīta labdarībai, Biedrības izvēlētajiem labdarības fondiem.

2.3. MĀKSLINIEKS – mūzikas mākslinieks vai cits mākslinieks, ar kuru Biedrība noslēdza līgumu par koncerta vai cita pasākuma translāciju savā Mājaslapā.

2.4. FILANTROPS - fiziska vai juridiska persona, kas piekrīt šī Līguma noteikumiem saskaņā ar šī Līguma 1.punktu.

2.5. MĀJASLAPA – Izpildītāja interneta tīmekļa vietne https://artist.gives

2.6. PERSONAS DATI - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

3. PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Izpildītājs nodrošina piekļuvi Filantropam pie Mājaslapas konta, kurā Filantrops var apskatīt Mākslinieksa koncertu / pasākumu, pēc Pakalpojuma apmaksas.

3.2. Filantrops uzņemas pilnu atbildību par darbībām un/vai bezdarbību, kas novedušas līdz Mājaslapas konta akreditācijas datu un citas informācijas, kas individualizē Filantropu , atklāšanu, zaudēšanu, nolaupīšanu u.t.t., kā arī par trešo personu jebkurām darbībām un/vai bezdarbību, kuras izmanto Filantropa akreditācijas datus. Izpildītājs nav atbildīgs par minētajām Filantropa un/vai trešo personu, kas izmanto Filantropa akreditācijas datus, darbībām.

3.3. Izpildītājs var pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu uz laiku, kas nepieciešams, lai veiktu plānoto profilaktisko darbu iekārtu bojājumu novēršanā, iepriekš par to informējot Filantropus Izpildītāja mājaslapā.

3.4. Pakalpojumu sniegšana saskaņā ar šo Līgumu kfilantropiem-fiziskām personām apliecina tas, ka Filantropam nodrošināta iespēja noskatīties translāciju Filantropa kontā un no Filantropa nav saņemtas nekādas rakstveida pretenzijas 3 dienu laikā pēc attiecīgas translācijas dienas.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājs apņemas:

a) Nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu apmērā, kas atbilst Filantropa Pakalpojumu maksājuma summai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem,

b) Veikt Filantropa Pakalpojumu apmaksas uzskaiti,

c) Ievērot Filantropa akreditācijas datu konfidencialitāti. Izpildītājam ir piekļuve Filantropa informācijai ar mērķi tehniski nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu, kā arī ir pieeja tādai informācijai, ja tiek saņemtas trešo personu pretenzijas. Izpildītājam ir tiesības nodot augstākminētos datus tikai kompetentām valsts iestādēm gadījumos ko paredz Latvijas Republikas likumdošana.

4.2. Filantrops apņemas:

a) Saņemt pakalpojumus un ievērot šī Līguma noteikumus,

b) Neveikt darbības, kas var kaitēt Izpildītājam,

c) Apmaksāt Izpildītāja sniegtus pakalpojumus pilnā apmērā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem,

d) Ievērot savu akreditāciju datu konfidencialitāti un veikt pasākumus, lai pasargātu tos no nozaudēšanas, zādzības, bojājuma utt., uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa lietotājvārds vai parole netaptu zināma trešajām personām.

4.3. Izpildītājam ir tiesības:

a) Mainīt un papildināt šī Līguma noteikumus, publicējot šīs izmaiņas un papildinājumus Izpildītāja mājaslapā;

b) Veikt izmaiņas un papildinājumus šī Līguma noteikumiem, publicējot šīs izmaiņas un papildinājumus Izpildītāja Mājaslapā. Jaunās pakalpojumu izmaksas (tarifi) neattiecas uz jau samaksātiem Filantropa pakalpojumiem;

c) anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu, tādā veidā pakalpojumu iegāde ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

5. PAKALPOJUMU MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Maksa par Pakalpojumiem tiek noteikta pamatojoties uz Izpildītāja noteiktiem tarifiem, kas izvietoti Mājaslapā, pie katra konkrēta Pakalpojuma (translācijas) apraksta.

5.2. Pakalpojumi tiek apmaksāti priekšapmaksas kartībā. Izpildītājs apņemas novirzīt 90% (deviņdesmit procentus) no Pakalpojumu maksas Izpildītāja izvēlētajam labdarības fondam vai Māksliniekam, saskaņā ar attiecīga līguma noteikumiem ar Mākslinieku, bet Izpildītājam (Biedrībai Artist Gives) ir tiesības ieturēt līdz 10% (desmit procentus) no Pakalpojuma maksas, priekš administratīvo izdevumu segšanai un darbības nodrošināšanai.

5.3. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts summas ieskaitīšanas Izpildītāja norēķinu kontā datums.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Attiecībā uz jautājumiem, kas nav noregulēti šajā Līgumā, kā arī risinot strīdus Līguma izpildes laikā, puses vadās pēc Latvijas Republikas likumdošanas.

6.2. Filantrops nes atbildību par jebkurām savām darbībām un/vai bezdarbību, kā apzinātām, tā arī neapzinātām, tāpat arī par jebkurām citu personu, kas izmanto tā akreditācijas datus, kas saistīti ar informācijas izvietošanu un/vai publicēšanu Interneta tīklā, saņemšanu trešajām personām, izmantojot Izpildītāja resursus, darbībām un/vai bezdarbību, kas izraisīja un/vai var izraisīt jebkādu Latvijas Republikas likumdošanas pārkāpumu, kā arī par jebkuru nodarītu kaitējumu Izpildītājam iepriekš minētās darbības un/vai bezdarbības dēļ. Izpildītājs nenes atbildību par šādām Filantropa vai personu, kas izmanto tā akreditācijas datus darbībām un/vai bezdarbību, kā arī šādu darbību un/vai bezdarbības sekām.

6.3. Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Filantropam un/vai trešajām personām sakarā ar Filantropa akreditācijas datu izpaušanu, zaudējumu vai nozagšanu.

6.4. Filantrops atbild par jebkurām savām un/vai personu, kas izmanto tā akreditācijas datus, nelikumīgām darbībām un/vai bezdarbību, kuras rada jebkādu kaitējumu Izpildītājam, un tam ir pienākums atlīdzināt Izpildītājam visus zaudējumus.

6.5. Izpildītājs nav atbildīgs par nepareizu Interneta darbību, sakaru līniju kvalitāti, kas neattiecas uz Izpildītāja resursiem, un par to pieejamību Filantropam , kā arī neuzņemas atbildību par Pakalpojumu kvalitāti, ja tādas izmaiņas saistītas ar Interneta darbību.

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs pret Filantropu apmaksāto, bet nesniegto pakalpojumu robežās. Izpildītājs nav finansiāli atbildīgs pret Filantropu un neatmaksā Filantropam samaksātus naudas līdzekļus saskaņā ar šo Līgumu gadījumā, ja pakalpojumi nav sniegti Filantropa vainas dēļ.

6.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pienākumu daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu saskaņā ar šo Līgumu, ja tā ir radusies dabas parādību dēļ, objektīvu ārējo faktoru darbības dēļ un citu nepārvaramu apstākļu dēļ, par kuriem Puses neatbild, un, kuru negatīvo ietekmi tām novērst nav bijis iespējams.

7. PAKALPOJUMA ATCELŠANA

7.1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.255 , „Noteikumi par distances līgumu”. Atteikuma tiesību izmantošana, punktā: 22.12. tiek noteikts, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja - līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā; tāpēc Filantropa nopirkti Pakalpojumi netiek uzpirkti atpakaļ, izņemot gadījumus, kad Mākslinieks ir paziņojis savādāk.

7.2. Pakalpojuma apmaiņu vai atlīdzināšanu, ja pasākums ir atcelts/pārcelts, organizē Izpildītājs.

7.3. Izpildītājs neuzņemas atbildību par atceltajiem pasākumiem, to rīkošanu un reklāmu vai informāciju, kas saistīta ar pasākumu, tāpat kā par iespējamiem zaudējumiem vai kompensāciju izmaksu, kas varētu rasties pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.

8. TIESĪBAS UZ INTELEKTUĀLĀS DARBĪBAS REZULTĀTIEM

8.1. Izņēmuma un personiskās nemantiskās tiesības uz tīmekļa vietni, jebkādi intelektuālās darbības rezultāti, kas ievietotas mājaslapā, pieder Izpildītājam, Māksliniekam vai citām personām, kuri noslēdza ar Izpildītāju līgumu, kas dod viņam tiesības ievietot šo personu intelektuālās darbības rezultātus vietnē, un ir aizsargāti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Par Filantropa darbību un/vai bezdarbību, kas izraisa Izpildītāja tiesību uz vietni un to sastāvdaļām pārkāpumu, paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

8.3. Visus intelektuālās darbības rezultātus, kas ir ievietoti Mājaslapā, Filantrops var izmantot tikai personīgos nolūkos. Filantropam nav tiesības izmantot intelektuālās darbības rezultātus citos nolūkos, t.sk. nav tiesības kopēt, ielādēt vai izplatīt Izpildītāja translācijas internetā, sociālajos tīklos u.tml.

9. STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Visus strīdus, domstarpības un pretenzijas, kas var rasties saistībā ar Līguma izpildi, izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Puse, kurai radušās pretenzijas un/vai domstarpības, nosūta otrai Pusei rakstisku ziņojumu uz e-pastu.

9.2. Gadījumā, ja Puse, kura nosūtīja ziņu, nav saņēmusi atbildi 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no ziņas oriģināla saņemšanas brīža, vai ja Puses nevar panākt vienošanos par jebkuru prasību un/vai nesaskaņu, strīds tiek nododams izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

10. FIlANTROPA PERSONAS DATU APSTRĀDE

10.1. Personas dati, ko saņem Izpildītājs - tas ir tikai tie dati, ko Filantrops brīvprātīgi iesniedzis Izpildītājam lietojot Izpildītāja mājaslapas vietni. Izmantojot vietni un sniedzot personas datus, Filantrops piekrīt to glabāšanai, izmantošanai, apstrādei un nodošanai Izpildītāja trešajām personām.

10.2. Bērni un pusaudži vecumā līdz 18 gadiem nedrīkst sniegt personas datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Bērnu personīgā informācija netiek savākta un nodota trešajām personām.

10.3. Personas dati var tikt izmantoti, lai izpildītu saistības, kas ir noteikti likumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, piemēram, par drošības jautājumiem.

10.4. Apstrādājot Filantropa personas datus, Izpildītāja pienākums ir veikt visus paredzētos spēkā esošas Latvijas Republikas likumdošanas pasākumus, lai pasargātu tos no neatļautas piekļuves.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Šī Līguma noteikumi veido pilnīgu vienošanos starp Izpildītāju un Filantropu.

11.2. Līgums, kas noslēgts saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, stājas spēkā kopš Līguma noslēgšanas, šī Līguma 1.punktā noteiktajā kārtībā un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.